документация и все что с ней связано .

Общение по делу

Модераторы: Натараджа, Ксюшан

Сообщение Просто я » 05 авг 2018, 16:21

ДОГОВІР
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА
м. Київ «___» _____________20___р
ми, _____________________________________________________________________________,
дата народження ______________, паспорт ___________, виданий
__________________________________________________________________________________,
дата видачі: ______________,
та
________________________________________________________________________________,
дата народження: _____________, паспорт ___________, виданий
__________________________________________________________________________________,
дата видачі: ______________,
громадяни __________________________________, що перебувають в зареєстрованому шлюбі:
свiдоцтво про шлюб:
_________________________________________________________________________________,
зареєстровани за адресою:
_________________________________________________________________________________,
іменовані надалі Біологічні батьки (ББ), з одного боку,
та
________________________________________________________________________________,
дата народження: ___________, паспорт ___________, виданий
__________________________________________________________________________________,
дата видачі: ____________, зареєстрована за адресою:
__________________________________________________________________________________,
громадянка України, іменована надалі Сурогатна мати (СМ), з іншого боку, відповідно до положень
частини 7 статті 281 Цивільного кодексу України, частини 2 статті 123 та частини 2 статті 139
Сімейного кодексу України, статті 48 Закону України «Основи законодавства України про охорону
здоров’я», Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 09.09.2013 № 787 «Про затвердження
Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні», при здоровому розумі,
твердій пам'яті; добровільно; із необхідним обсягом цивільної дієздатності, та повним усвідомленням
значення своїх дій; на підставі вільного волевиявлення, без жодного фізичного та (або) морального
примусу; із однаковим розумінням змісту правочину, його правових наслідків; розуміючи мову
правочину, уклали цей договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
Предметом цього договору є добровільна і свідома згода Сторін на участь у програмі «Сурогатне
материнство» (Програма «СМ»). ББ доручають, а СМ приймає на себе обов'язки Сурогатною
матері для виношування і народження дитини (дітей) ББ на умовах цього Договору.
2. УМОВИ І ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ.
2.1. Клінікою репродукції на момент підписання договору є:
____________________________________________________________ м.Київ, далі Клініка.
Лікуючим лікарем на момент підписання договору є лікар Клініки:
_________________________________________________________________________________,
далі Лікар.
2.2. Програма «СМ» складається з наступних основних етапів:
- обстеження СМ;
- підготовка СМ до процедури перенесення ембріонів. Програма підготовки, процедури, лікарські
препарати та її терміни визначаються Лікарем;
- перенос СМ ембріонів, отриманих в результаті процедури екстракорпорального запліднення
(ЕКЗ) з використанням яйцеклітин та сперматозоїдів, що належать принаймi одному з ББ та не
належать СМ. Час і додаткові умови для переносу визначаються Лікарем. Документи, завірені
печаткою установи, яка проводила процедуру екстракорпорального запліднення, додаються і є
частиною цього договору;
- виношування вагітності;
- пологи;
- підписання СМ згоди на запис БР батьками народженої нею дитини (дітей);
- отримання СМ винагороди;
- оформлення свідоцтва про народження дитини (дiтей);
- підписання акту виконаних робіт.
2.3. Сторони домовилися про двi спроби зачаття шляхом ЕКЗ.
2.4. СМ не є донором ооцитів для ББ.
2.5. СМ ознайомлена з особливостями участі в Програмі «СМ» і добровільно, підписуючи даний
договір, дає згоду на участь у Програмі «СМ» і зобов'язується виконувати вимоги
конфіденційності за цим договором (Додаток 1).
2.6. СМ підтверджує готовність пройти необхідні для участі в Програмі «СМ» обстеження,
підготовку до переносу, виносити, народити і передати ББ дитини (дітей), підписати згоду на
запис в органах державної реєстрації (РАГС) ББ батьками новонародженого (них) в терміни,
встановлений даним договором.
3. ПЕРІОД ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗ.
3.1. ББ доручають, а СМ бере на себе обов'язок по виношуванню вагітності, що настала після
підсадки ембріона (ів), отриманого (их) в результаті проведення процедури ЕКЗ з використанням
яйцеклітин та сперматозоїдів, що належать як мінімум одному з ББ, в Клініці.
3.2. СМ зобов'язується в підготовчий період пройти медичне обстеження в клініці, зазначеної ББ,
в обсязі тестів і аналізів, визначених Лікарем. ББ зобов'язуються відшкодувати СМ її прямі
витрати на проходження вищевказаних тестів і аналізів.
3.3. СМ зобов'язується надати ББ і медичному персоналу Клініки, достовірну і повну інформацію
про перенесені нею захворювання та операції, спадкови, психічни і венеричнi захворювання в
сім'ї. При необхідності, висновок лікарів різних спеціальностей про стан свого здоров'я.
3.4. СМ зобов'язується беззаперечно виконувати розпорядження і вимоги Лікаря, обережно
приймати всі необхідні лікарські препарати і медичні процедури, необхідні для проведення спроб
імплантації ембріонів, отриманих в результаті допоміжних репродуктивних технологій (Протоколів)
і настання вагітності.
3.5. СМ зобов'язується не приймати ніякі лікарські препарати без погодження з Лікарем або
іншими фахівцями, визначеними ББ, протягом усього періоду підготовки до перенесення
ембріонів, вагітності та пологів.
3.6. СМ свідомо і добровільно зобов'язується на період, необхідний для підготовки до процедури
ЕКЗ, але не менше ніж за 4 дні до підсадки виключити інтимні стосунки з партнером на весь
період проведення програми. Конкретні терміни встановлюються за показаннями Лікаря.
3.7. СМ зобов'язується у випадках виникнення відхилень (навіть мінімальних або непояснених) в
стані свого здоров'я ставити до відома про це Лікаря та ББ.
3.8. ББ зобов'язуються своєчасно оплачувати всі необхідні аналізи, медичні препарати і
маніпуляції для проведення ЕКЗ, призначені для СМ.
3.9. З моменту прибуття СМ в м.Київ для участі в програмі, для фінальної підготовки і проведення
процедури ЕКЗ, а при необхідності і на період, необхідний для встановлення факту настання
вагітності, ББ зобов'язуються надати СМ необхідні умови проживання в м.Київі або найближчому
передмісті. При необхідності ББ надають для проживання окрему мебльовану квартиру з
можливiстью проживання там СМ зi своєю родиною.
4. ПЕРIОД ВАГIТНОСТI.
4.1. Настання вагітності встановлюється за результатами здачі аналізу крові на ХГЧ (Хоріонічний
гонадотропін людський) і моніторингу УЗД. При підтвердженні факту настання вагітності СМ
зобов'язується у встановлений термін стати на облік і спостереження в жіночу консультацію,
зазначену ББ.
4.2. СМ зобов'язується на першу вимогу з'явитися для медичного огляду і процедур до лікаря і
лікарів-спеціалістів, призначених ББ.
4.3. СМ зобов'язується на першу вимогу Лікаря з'явитися для госпіталізації з метою збереження
вагітності в клініку, зазначену ББ.
4.4. СМ зобов'язується беззаперечно виконувати розпорядження і вимоги Лікаря і лікарів-
фахівців, призначених ББ, щодо режиму дня, режиму харчування, обережно приймати всі
необхідні лікарські препарати, медичні процедури необхідні для успішного перебігу вагітності.
4.5. СМ свідомо і добровільно зобов'язується не вести статеве життя при наявності медичних
протипоказань до цього. При відсутності зазначених вище протипоказань і рекомендацій з боку
лікарів СМ зобов'язується вести статеве життя з обов'язковим застосуванням презерватива.
4.6. СМ зобов'язується максимально дотримуватися основних правил виношування вагітності,
викладені в Додатку 2 даного Договору.
4.7. СМ зобов'язується протягом всього періоду вагітності та пологів навмисно не відключати
особистий мобiльний телефон на тривалий період. СМ зобов'язується негайно відповідати на
дзвінки ББ і з Клініки, а в разі неможливості прийняти дзвінок, в найкоротшій термін передзвонити
(відправити смс, написати електронного листа).
4.8. СМ зобов'язується у випадках виникнення відхилень (навіть мінімальних або непояснених) в
стані свого здоров'я ставити до відома про це Лікаря і ББ протягом усього періоду вагітності.
4.9. СМ згодна на проведення медичних маніпуляцій з метою редукції ембріонів (оперативне
переривання життєдіяльності ембріона на ранніх стадіях). Відповідальність за результат редукції
несуть ББ.
4.10. Сторони домовилися, що в разі настання багатоплідної вагітності СМ згодна виносити і
народити за Програмою «СМ» двох дітей.
4.11. СМ зобов'язується проживати за місцем своєї реєстрації, в період від початку протоколу і до
пологiв, за винятком випадків необхідної присутності СМ в Клініці (в Київі) або іншому медичному
закладі, за погодженням з Лікуючим Лікарем і ББ. Випадки необхідного далекого від'їзду СМ з
міста реєстрації на термін більше однієї доби з інших причин повинні узгоджуватися з ББ.
4.12. У разі виникнення під час вагітності інфекційних захворювань, що передаються статевим
шляхом (СНІД, сифіліс, гепатит В і С та інше) i які спричинили несприятливі наслідки для плоду,
СМ повністю позбавляється винагороди і договір між сторонами вважається розірваним. У разі
штучного переривання вагітності СМ без медичних показань і без згоди ББ, в разі грубих
порушень правил і рекомендацій, встановлених Лікарем на період вагітності, СМ так само
позбавляється винагороди.
4.13. ББ зобов'язуються своєчасно оплачувати всі медичні препарати, вітаміни і маніпуляції,
призначені для СМ і необхідні для успішного перебігу вагітності.
4.14. ББ мають право проводити перевірки дотримання СМ умов цього договору.
4.15. ББ мають право на фізичну присутність СМ у консульстві чи посольстві країни ББ та своєчасне
підписання нею усіх необхідних згод для реєстрації ББ як батьків дитини (дітей), що народжена (ні)
внаслідок виконання Програми. При цьому, усі необхідні витрати, включаючи транспортні,
оплачуються ББ
4.16. Права й обов'язки за цим Договором можуть бути реалізовані одним із ББ, усвідомлюючи, що
кожен з них діє від імені та в інтересах іншого, а їх відповідальність завжди є спільною.
4.17. Сторони не несуть відповідальність за порушення або невиконання положень або зобов'язань
цього Договору за відсутності їх вини у формі умислу або необережності, а також за умови, що ними
було вжито всіх можливих заходів для уникнення негативних наслідків такого порушення.
4.18. Якщо за допомогою ДНК-тесту буде встановлено, що народжена дитина (діти) є генетичною
(генетичними) дитиною (дітьми) СМ, i при цьому генетично не рiднi принаймi одному з ББ вона не має
права отримати будь-яку компенсацію або виплати, передбачені цим Договором, і зобов'язана
відшкодувати збитки й витрати ББ, понесені ними до цього моменту і здійснені для реалізації Програми
та цього Договору протягом наступних 15 днів із моменту отримання результатів ДНК-тесту.
5. ПЕРІОД ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПОЛОГІВ.
5.1. СМ зобов'язується на першу вимогу Лікаря з'явитися для планової госпіталізації на
«збереження».
5.2. Сторони попередньо погодили, що пологи будуть проходити в Київі, що СМ приїде (буде
привезена) для підготовки та проведення пологів у Київ на ____ тижнi вагітності (на ____ при
двійні). Сторони розуміють, що дані терміни можуть бути змінені за рекомендацією Лікаря в
залежності від медичних показань.
5.3. СМ згодна на пологи шляхом кесаревого розтину в разі медичних показань до даної операції.
5.4. СМ згодна на присутність при пологах ББ.
5.5. СМ згодна з тим, що при народженні дитини (дітей), дитина (діти) їй не буде показана (нi) ні
безпосередньо після пологів, ні згодом.
5.6. СМ зобов'язується протягом трьох днів після народження дитини (дітей) дати в письмовому
вигляді відмову від дитини (дітей) і згоду на запис ББ як батьків народженої нею дитини (дітей) і в
подальшому СМ зобов'язується не пред'являти на дитину (дітей) ніяких прав .
5.7. ББ зобов'язуються забезпечити СМ окрему палату після народження дитини (дітей) на весь
період перебування в пологовому будинку.
5.8. Сторони згодні з тим, що в разі наявності підтверджених даних про патологічний
внутрішньоутробний розвиток дитини, рішення про переривання вагітності СМ може бути
прийнято тільки ББ.
5.9. ББ мають право провести генетичний ДНК-аналіз на спорідненість. За фактом отримання
результатів ДНК-аналізу дитини, що підтверджують родинні стосунки з ББ, і отримання письмової
згоди СМ на запис ББ як батьків, ББ зобов'язані оформити в строк не пізніше 3-х (трьох) робочих
днів з дня народження дитини (дiтей) власними силами Свідоцтво про народження дитини (дiтей).
6. УМОВИ ОПЛАТИ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.
6.1. ББ зобов'язуються виплатити винагороду СМ за виношування вагітності, що настала після
підсадки ембріона (ів), отриманого (их) в результаті проведення процедури ЕКЗ з використанням
яйцеклітин та сперматозоїдів, що належать ББ (принаймi одному з них), і народження в результаті
цієї вагітності дитини (дітей).
6.2. ББ зобов'язуються виплачувати СМ щомісячне грошове утримання з 1-го (першого) дня
початку прийому лікарських препаратів за Програмою «ЕКЗ». Перша виплата поділяється на два
етапи — 150 доларiв США в день початку протоколу і 150 доларiв США в день трансферу
ембріона (нів). Даннi виплати сплачуються за кожну спробу ЭКЗ. Друга виплата виплачується в
разі i в день настання вагітності, яка встановлюється за результатами здачі аналізу крові на ХГЧ
(Хоріонічний гонадотропін людський) на 14 день після трансферу ембріонів. Друга виплата
складає 300 доларiв США. Усі наступні виплати виплачуються щомісяця в цю ж дату що і друга
виплата до дня виписки СМ з пологового будинку включно (за повний чи не повний мiсяць) i
становлять 300 доларiв США щомiсячно. Обумовлена сума буде перераховуватися на
розрахунковий рахунок, вказаний СМ, або іншим, прийнятним для СМ способом. За
домовленістю сторін, виплати можуть здійснюватися безпосередньо СМ в дні приїзду її до Києва,
незалежно від термінів зобов'язань по платежах.
Сторони домовилися, що сума щомісячного грошового утримання становить 300 доларів США, в
разі виношування двійні сума збільшується до 400 доларів США. Данна сума збільшується з
наступного пiсля пiдтвердження двiйнi платежу.
6.3. На необхідні СМ одяг, білизна (нова) та інший інвентар (лосьйони, бандаж та ін.) Для вагітних
і для післяпологового періоду ББ виплачують СМ суму в розмірі 500 доларів США,з яких 250 в 12
акушерських тижнів і 250 в 20 акушерських тижнів.
6.4. Сума винагороди СМ за народження однієї дитини складає 13500 доларів США.
У разі народження двох дiтей сума винагороди складає 16500 доларів США.
6.5. ББ зобов'язуються оплачувати проїзд СМ для відвідування лікарів-фахівців (проїзди в клініку і
пологовий будинок).
6.6. У разі настання передчасних пологів з вини СМ, факту, встановленого медичним висновком
пологового будинку, і при їх успішному результаті для життя і здоров'я дитини (дітей), що
підтверджено відповідними фахівцями, ББ виплачують кошти в розмірі:
на терміні до 36 (34 при двійні) тижнів - 90% від суми винагороди, зазначеної в п.6.4;
на терміні до 34 (32 при двійні) тижнів - 70% від суми винагороди, зазначеної в п.6.4;
на терміні до 32 (30 при двійні) тижнів - 50% від суми винагороди, зазначеної в п.6.4.
6.7. Сума винагороди виплачується одноразово після народження дитини (дітей). Передача
грошей проводиться в присутності двох свідків у момент підписання згоди СМ на запис ББ як
батьків. Факт передачі грошей підтверджується розпискою, виданої СМ і підписаної свідками.
6.8. У разі переривання вагітності (чи не виношування, анембріонія, редукція або передчасні
пологи) не з вини СМ, ББ виплачують компенсацію на відновлення здоров'я СМ в розмірі:
якщо це відбувається в термін до 12 тижнів вагітності по 100 доларів США за кожен акушерський
тиждень;
на терміні після 12 тижнів - виплачується по 150 доларів США за кожен акушерський тиждень.
При цьому всі витрати на медичне втручання і ліки (за висновком Лікаря), а також від'їзд СМ
додому оплачуються ББ. При виплаті даних компенсацій всі зобов'язання сторін за цим
договором вважаються такими, що втратили силу.
6.9. У разі настання позаматкової вагітності ББ зобов'язуються сплатити оперативне втручання,
лікарські препарати та перебування СМ в Клініці. А також грошову компенсацію в розмірі: у разі
без втрати труби 1000 доларів США, з втратою труби 2000 доларів США.
У разі проведення медичних маніпуляцій з метою редукції ембріонів (оперативне переривання
життєдіяльності ембріона на ранніх стадіях) або проведення процедури амніоцентеза ББ
виплачують СМ 1000 доларів США за кожну процедуру.
6.10. Крім суми винагороди, зазначеної в п.6.4, у разі кесаревого розтину ББ додатково
виплачують СМ 1000 доларів США.
6.11. При народженні дитини з генетично зумовленими порушеннями (інвалідність, синдром
Дауна або ін. фізичні, або генетичні відхилення) ББ зобов'язуються виплатити СМ винагороду в
розмірі еквівалентному 100% обумовленоїв п. 6.4. суми, і оплачують проїзд до місця її
проживання.
У разі народження мертвої дитини (Дітей), не з вини СМ, ББ зобов'язуються виплатити СМ
винагороду в розмірі еквівалентному 50% обумовленої в п. 6.4. суми (вiдповiдно до кiлькостi
дiтей), і оплачують проїзд до місця її проживання.
6.12. У разі гістеректомії (видалення матки) в результаті пологів ББ зобов'язуються виплатити СМ
додаткову винагороду в розмірі 5000 доларів США. При виконанні ББ своїх зобов'язань по даному пункту СМ претензій до ББ не має.
6.13. Сторони домовилися, що всі суми винагороди, грошових компенсацій і виплати, зазначені в
даному Договорі виплачуються в доларах США, за винятком випадків, коли за погодженням
сторін суми виплачуються в гривнях. Розрахунок проводиться за курсом покупки долара США
банком «ПриватБанк» на дату виплати.
6.14. У разі смерті ББ, або неможливості особисто виконати всі умови даного Договору будуть
виконані найближчими родичами ББ, а саме
__________________________________________________________________________________,
паспорт ____________, виданий
__________________________________________________________________________________.
6.15. У разі смерті СМ або неможливості отримати особисто зазначенi виплати вони видаються
__________________________________________________________________________________,
дата народження _____________, паспорт ______________, виданий
__________________________________________________________________________________
_.
6.16. У разі зриву програми з вини СМ (неявки на відповідні процедури, не дотримання правил
підготовки до ЕКЗ і рекомендацій Лікаря), СМ виплачує суму, яка покриває витрати, понесені БР
на підготовку і проведення процедури ЕКЗ.
6.17. Недотримання умов, зазначених в п.4.7 даного договору, а саме виключення особистого
мобiльного телефону або не реагування на дзвінки або електронні повідомлення ББ, на дзвінки з
Клініки, на період більш ніж на три доби з моменту першої спроби зв'язатися з СМ, тягне за собою
накладення штрафу в розмірі, що дорівнює 25% від суми щомісячного утримання за кожне таке
порушення.
6.17. У разi смертi СМ ББ виплачують додаткову до суми п.6.4. компенсацію її довiреннiй особi,
зазначенiй в п. 6.15. в розмiрi 10000 доларів США.
7. IНШI УМОВИ.
7.1. Цей договір вступає в силу з моменту підписання Сторонами і діє до повного виконання
Сторонами своїх зобов'язань.
7.2. Цей договір складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному
примірнику для кожної із Сторін. У разі спорів і різночитань умов цього Договору, перевагу має текст
українською мовою.
7.3. Всі зміни, додатки та доповнення до цього Договору є його невід'ємною частиною і підписані
обома сторонами.
7.4. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають при виконанні цього договору і не
врегульовані Сторонами в процесі переговорів, у разі недосягнення згоди між Сторонами,
підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
7.5. Цей договір може бути продовжений за взаємною згодою Сторін.
7.6. Цей договір може бути розірваний достроково за ініціативою ББ за умови повідомлення СМ
не менше ніж за п'ять днів до дати розірвання. Підставами для одностороннього розірвання
договору ББ можуть бути:
- виявлення у СМ при проходженні обстеження, передбаченого Програмою, протипоказань для
участі в Програмі «СМ»;
- відмова чоловіка СМ від підписання заяви про добровільну згоду на участь СМ в Програмі;
- відмова СМ від виконання зобов'язань щодо участі в Програмі, невиконання рекомендацій
Лікаря;
- неузгоджений з ББ виїзд СМ за межі місця проживання СМ;
- порушення умов конфіденційності;
- навмисне порушення СМ істотних умов договору, таких як режим прийому лікарських препаратів, недотримання рекомендацій лікаря щодо підготовки до перенесення ембріонів,
виявлення на етапі Програми та в період вагітності захворювань, що передаються статевим
шляхом, порушення режиму (правил) виношування вагітності, викладених в Додатку 2, та інших
умов даного договору, що впливають на сприятливий результат за Програмою;
- відмова СМ в праві ББ їх присутності при народженні дитини;
- випадок переривання вагітності з вини СМ.
7.7. Цей договір може бути розірваний достроково за ініціативою СМ за умови повідомлення ББ
не менше ніж за п'ять днів до дати розірвання. Підставами для одностороннього розірвання
договору СМ можуть бути:
- відмова ББ оплатити транспортні витрати, пов'язані з проїздом СМ до місця проведення
Програми;
- відмова ББ надати житло і щомісячне утримання СМ.
7.8. Цей договір може бути розірваний достроково за взаємною згодою Сторін з таких підстав:
- невдала спроба перенесення ембріонів в порожнину матки СМ;
- випадок переривання вагітності з вини Клініки.
7.9. На день припинення договору повинен бути проведений повний взаєморозрахунок сторін.
8. АДРЕСА І ПІДПИСИ СТОРІН.
ББ: ______________________________________________________________________________,
зареєстрована за адресою: _________________________________________________________
______________ / __________________________________________ /
підпис П.І.Б. повністю
__________________________________________________________________________________,
зареєстрований за адресою:
___________________________________________________________
_______________ / __________________________________________ /
підпис П.І.Б. повністю
СМ:
_______________________________________________________________________________,
зареєстрована за адресою: __________________________________________________________
_______________ / __________________________________________ /
підпис П.І.Б. повністю
Аватара пользователя
Просто я (ИНФО)
Рыцарь

Сообщение Просто я » 05 авг 2018, 16:31

ДОГОВОР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА
г. Киев «___» _____________20__г.
Мы, _____________________________________________________________________________,
дата рождения ______________, паспорт ___________, выдан
__________________________________________________________________________________,
дата выдачи: ______________,
и ________________________________________________________________________________,
дата рождения: _____________, паспорт ___________, выдан
__________________________________________________________________________________,
дата выдачи: ______________,
граждане __________________________________, состоящие в зарегистрированном браке:
свидетельство о браке:
_________________________________________________________________________________,
зарегистрированные по адресу:
_________________________________________________________________________________,
именуемые в дальнейшем Биологические родители (БР), с одной стороны,
и ________________________________________________________________________________,
дата рождения: ___________, паспорт ___________, выдан
__________________________________________________________________________________,
дата выдачи: ____________, зарегистрированная по адресу:
__________________________________________________________________________________,
гражданка Украины, именуемая в дальнейшем Суррогатная мать (СМ), с другой стороны,
заключили настоящий договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом настоящего договора является добровольное и сознательное согласие Сторон на
участие в программе «Суррогатное материнство» (Программа «СМ»). БР поручают, а СМ
принимает на себя обязанности Суррогатной матери для вынашивания и рождения ребенка
(детей) БР на условиях настоящего Договора.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
2.1. Клиникой репродукции на момент подписания договора является:
____________________________________________________________ г.Киев, далее Клиника.
Лечащим врачом на момент подписания договора является врач Клиники:
_________________________________________________________________________________,
далее Лечащий Врач.
2.2. Программа «СМ» состоит из следующих основных этапов:
- обследование СМ;
- подготовка СМ к процедуре переноса эмбрионов. Программа подготовки, процедуры,
лекарственные препараты и ее сроки определяются Лечащим Врачом;
- перенос СМ эмбрионов, полученных в результате процедуры экстракорпорального
оплодотворения (ЭКО) с использованием яйцеклеток и сперматозоидов, принадлежащих БР.
Время и дополнительные условия для подсадки определяются Лечащим Врачом. Документы,
заверенные печатью учреждения, проводившего процедуру экстракорпорального
оплодотворения, прилагаются и являются частью настоящего договора;
- вынашивание беременности;
- роды;
- подписание СМ согласия на запись БР родителями рожденного ею ребенка (детей);
- получение СМ вознаграждения;
- оформление свидетельства о рождении;
- подписание акта выполненных работ.
2.3. Стороны договорились о ______________ попытках зачатия путем ЭКО.
2.4. СМ не является донором ооцитов для БР.
2.5. СМ ознакомлена с особенностями участия в Программе «СМ» и добровольно, подписывая
данный договор, дает согласие на участие в Программе «СМ» и обязуется выполнять требования
конфиденциальности по данному договору (Приложение 1).
2.6. СМ подтверждает готовность пройти необходимые для участия в Программе «СМ»
обследования, подготовку к переносу, выносить, родить и передать БР ребенка (детей),
подписать согласие на запись в органах государственной регистрации (ЗАГС) БР родителями
новорожденного (новорожденных) в сроки, установленные данным договором.
3. ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЭКО
3.1. БР поручают, а СМ берет на себя обязанность по вынашиванию беременности, наступившей
после подсадки эмбриона(ов), полученного(ых) в результате проведения процедуры ЭКО с
использованием яйцеклеток и сперматозоидов, принадлежащих как минимум одному из БР, в
Клинике.
3.2. СМ обязуется в подготовительный период пройти медицинское обследование в клинике,
указанной БР, в объеме тестов и анализов, определенных Лечащим Врачом. БР обязуются
возместить СМ ее прямые затраты на прохождение вышеуказанных тестов и анализов.
3.3. СМ обязуется предоставить БР и медицинскому персоналу Клиники, достоверную и полную
информацию о перенесенных ею заболеваниях и операциях, наследственных, психических и
венерических заболеваниях в семье. При необходимости, заключение врачей различных
специальностей о состоянии своего здоровья.
3.4. СМ обязуется беспрекословно выполнять предписания и требования Лечащего Врача,
аккуратно принимать все необходимые лекарственные препараты и медицинские процедуры,
необходимые для проведения попыток имплантации эмбрионов, полученных в результате
вспомогательных репродуктивных технологий (Протоколов) и наступления беременности.
3.5. СМ обязуется не принимать никакие лекарственные препараты без согласования с Лечащим
Врачом или другими специалистами, определенными БР, в течение всего периода подготовки к
переносу эмбрионов, беременности и родов.
3.6. СМ сознательно и добровольно обязуется на период, необходимый для подготовки к
процедуре ЭКО, но не менее чем за 4 дня до подсадки исключить интимные отношения с
партнером на весь период проведения программы. Конкретные сроки устанавливаются по
показаниям Лечащим Врачом, ведущим программу.
3.7. СМ обязуется в случаях возникновения отклонений (даже минимальных или необъяснимых)
в состоянии своего здоровья ставить об этом в известность Лечащего Врача и БР.
3.8. БР обязуются своевременно оплачивать все необходимые анализы, медицинские препараты
и манипуляции для проведения ЭКО, предназначенные для СМ.
3.9. С момента прибытия СМ в г.Киев для участия в программе, для финальной подготовки и
проведения процедуры ЭКО, а при необходимости и на период, необходимый для установления
факта наступления беременности, БР обязуются предоставить СМ необходимые условия
проживания в г.Киеве или ближайшем пригороде. При необходимости БР предоставляют для
проживания комнату в своей квартире или отдельную меблированную квартиру.
4. ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
4.1. Наступление беременности устанавливается по результатам сдачи анализа крови на ХГЧ
(Хорионический гонадотропин человеческий) и мониторингу УЗИ. При подтверждении факта
наступления беременности СМ обязуется в установленный срок встать на учет и наблюдение в женскую консультацию, указанную БР.
4.2. СМ обязуется по первому требованию являться для медицинского осмотра и процедур к
Лечащему Врачу и врачам-специалистам, назначенных БР.
4.3. СМ обязуется по первому требованию Лечащего Врача явиться для госпитализации с целью
сохранения беременности в клинику, указанную БР.
4.4. СМ обязуется беспрекословно выполнять предписания и требования Лечащего Врача и
врачей-специалистов, назначенных БР, о режиме дня, о режиме питания, аккуратно принимать
все необходимые лекарственные препараты, медицинские процедуры необходимые для
успешного течения беременности.
4.5. СМ сознательно и добровольно обязуется не вести половую жизнь при наличии медицинских
противопоказаний к этому. При отсутствии оговоренных выше противопоказаний и рекомендаций
со стороны наблюдающих врачей СМ обязуется вести половую жизнь с обязательным
применением презерватива.
4.6. СМ обязуется максимально соблюдать основные правила вынашивания беременности,
изложенные в Приложении 2 данного Договора.
4.7. СМ обязуется в течение всего периода беременности и родов преднамеренно не отключать
сотовый телефон на длительный период. СМ обязуется незамедлительно отвечать на звонки БР
и из Клиники, а в случае невозможности принять звонок, в кратчайшие сроки перезвонить
(отправить смс, написать электронное письмо).
4.8. СМ обязуется в случаях возникновения отклонений (даже минимальных или необъяснимых)
в состоянии своего здоровья ставить об этом в известность Лечащего Врача и БР в течение всего
периода беременности.
4.9. СМ согласна на проведение медицинских манипуляций с целью редукции эмбрионов
(оперативное прерывание жизнедеятельности эмбриона на ранних стадиях). Ответственность за
исход редукции несут БР.
4.10. Стороны договорились, что в случае наступления многоплодной беременности СМ
согласна выносить и родить по Программе «СМ» двоих детей.
4.11. СМ обязуется проживать по месту своей регистрации, в период от начала протокола и до
родоразрешения, за исключением случаев необходимого присутствия СМ в Клинике (в Киеве)
или другом медицинском учреждении, по согласованию с Лечащим Врачом и БР. Случаи
необходимого дальнего отъезда СМ из города регистрации на срок более одних суток по другим
причинам должны согласовываться с БР.
4.12. В случае возникновения во время беременности инфекционных заболеваний,
передающихся половым путем (СПИД, сифилис, гепатит В и С и прочее) и повлекших за собой
неблагоприятные последствия для плода, СМ полностью лишается вознаграждения и договор
между сторонами считается расторгнутым. В случае искусственного прерывания беременности
СМ без медицинских показаний и без согласия БР, в случае грубых нарушений правил и
рекомендаций, установленных Лечащим Врачом на период беременности, СМ так же лишается
вознаграждения.
4.13. БР обязуются своевременно оплачивать все медицинские препараты, витамины и
манипуляции, предназначенные для СМ и необходимые для успешного хода беременности.
4.14. БР имеют право проводить проверки соблюдения СМ условий настоящего договора.
5. ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ РОДОВ
5.1. СМ обязуется по первому требованию Лечащего Врача явиться для плановой
госпитализации на «сохранение».
5.2. Стороны предварительно согласовали, что роды будут проходить в Киеве, что СМ приедет
(будет привезена) для подготовки и проведения родов в Киев на ____ неделе беременности (на
____ при двойне). Стороны понимают, что данные сроки могут быть изменены по рекомендации
Лечащего Врача в зависимости от медицинских показаний.
5.3. СМ согласна на родоразрешение путем кесарева сечения в случае малейших показаний к
данной операции.
5.4. СМ согласна на присутствие при родах БР.
5.5. СМ согласна с тем, что при рождении ребенка (детей), ребенок (дети) ей не будет
показан(ны) ни непосредственно после родов, ни впоследствии.
5.6. СМ обязуется в течение трех дней после рождения ребенка (детей) дать в письменном виде
отказ от ребёнка (детей) и согласие на запись БР в качестве родителей рожденного ею ребенка
(детей) и в дальнейшем СМ обязуется не предъявлять на ребёнка (детей) никаких прав.
5.7. БР обязуются обеспечить СМ отдельную палату после рождения ребенка (детей) на весь
период пребывания в родильном доме.
5.8. Стороны согласны с тем, что в случае наличия подтвержденных данных о патологическом
внутриутробном развитии ребенка, решение о прерывании беременности СМ может быть
принято только БР.
5.9. Заказчик вправе провести генетический ДНК-анализ на родство. По факту получения
результатов ДНК-анализа ребенка, подтверждающих родство с БР, и получения письменного
согласия СМ на запись БР в качестве родителей, БР обязаны оформить в срок не позднее 3-х
(трех) рабочих дней собственными силами Свидетельство о рождении ребенка.
6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. БР обязуются выплатить вознаграждение СМ за вынашивание беременности, наступившей
после подсадки эмбриона(ов), полученного(ых) в результате проведения процедуры ЭКО с
использованием яйцеклеток и сперматозоидов, принадлежащих БР, и рождение в результате этой
беременности ребенка (детей).
6.2. БР обязуются выплачивать СМ ежемесячное денежное содержание с 1-го (первого) дня
начала приема лекарственных препаратов по Программе «ЭКО». Первая выплата разделяется
на два этапа — 50% в день начала протокола и 50% в день трансфера эмбрионов. Вторая
выплата выплачивается в случае наступления беременности, которая устанавливается по
результатам сдачи анализа крови на ХГЧ (Хорионический гонадотропин человеческий) на 14 день
после трансфера эмбрионов. Все последующие выплаты выплачиваются ежемесячно в эту же
дату что и вторая выплата до дня выписки СМ из роддома. Оговоренная сумма будет
перечисляться на расчетный счет, указанный СМ, либо другим, приемлемым для СМ способом.
По договоренности сторон, выплаты могут осуществляться непосредственно СМ в дни приезда
её в Киев, независимо от сроков обязательств по платежам.
Стороны договорились, что сумма ежемесячного денежного содержания составляет
_______________________________ долларов США, в случае вынашивания двойни сумма
увеличивается до _________________________ долларов США с 20-й акушерской недели
беременности.
6.3. На необходимые СМ одежду, белье (новое) и прочий инвентарь (лосьоны, бандаж и пр.) для
беременных и для послеродового периода БР выплачивают СМ сумму в размере
______________ долларов США, из которых 50% в 12 акушерских недель и 50% в 20 акушерских
недель.
6.4. На период между протоколами (в случае ожидания по причинам не зависящим от СМ) БР
обязуются выплачивать СМ ежемесячные выплаты в размере ___________ долларов США
авансовыми платежами (со дня окончания неудачного протокола).
6.5. Сумма вознаграждения СМ за рождение одного ребенка составит
_______________________________________ долларов США.
В случае рождения второго ребенка сумма вознаграждения составит
________________________________________долларов США.
6.6. БР обязуются оплачивать проезд СМ для посещения врачей-специалистов (проезды в
клинику и роддом).
6.7. В случае наступления преждевременных родов по вине СМ, факта, установленного
медицинским заключением Родильного дома, и при их благоприятном исходе для жизни и
здоровья ребенка (детей), что подтверждено соответствующими специалистами, БР
выплачивают денежные средства в размере:
на сроке до 36 (34 при двойне) недель – 90 % от суммы вознаграждения, указанной в п.6.5;
на сроке до 34 (32 при двойне) недель – 70% от суммы вознаграждения, указанной в п.6.5;
на сроке до 32 (30 при двойне) недель – 50% от суммы вознаграждения, указанной в п.6.5.
6.8. Сумма вознаграждения выплачивается единовременно после рождения ребенка (детей).
Передача денег производится в присутствии двух свидетелей в момент подписания согласия СМ
на запись БР в качестве родителей. Факт передачи денег подтверждается распиской, выданной
СМ и подписанной свидетелями.
6.9. В случае прерывания беременности (не вынашивание, анэмбриония, редукция или
преждевременные роды) не по вине СМ, БР выплачивают компенсации на восстановление
здоровья СМ в размере:
если это происходит в срок до 12 недель беременности по ___________________ долларов США
за каждую акушерскую неделю;
на сроке после 12 недель – выплачивается по __________________ долларов США за каждую
акушерскую неделю.
При этом все расходы на медицинское вмешательство и лекарства (по заключению Лечащего
Врача), а также отъезд СМ домой оплачиваются БР. При выплате данных компенсаций все
обязательства сторон по настоящему договору считаются утратившими силу.
6.10. В случае наступления внематочной беременности БР обязуются оплатить оперативное
вмешательство, лекарственные препараты и пребывание СМ в Клинике. А также денежную
компенсацию в размере: в случае без потери трубы ________________________ долларов США,
с потерей трубы _____________________________ долларов США.
В случае проведения медицинских манипуляций с целью редукции эмбрионов (оперативное
прерывание жизнедеятельности эмбриона на ранних стадиях) или проведения процедуры
амниоцентеза БР выплачивают СМ ______________________ долларов США за каждую
процедуру.
6.11. Кроме суммы вознаграждения, указанной в п.6.5, в случае кесарева сечения БР
дополнительно выплачивают СМ ____________________ долларов США в случае рождения
одного ребенка и ___________________________ долларов США в случае рождения двух детей.
6.12. При рождении ребенка с генетически обусловленными нарушениями (инвалидность,
синдром Дауна или др. физические, или генетические отклонения) БР обязуются выплатить СМ
вознаграждение в размере эквивалентном 100% оговоренной в п. 6.5. суммы, и оплачивают
проезд до места ее проживания.
В случае рождения мертвого ребенка (детей), не по вине СМ, БР обязуются выплатить СМ
вознаграждение в размере эквивалентном 50% оговоренной в п. 6.5. суммы, и оплачивают
проезд до места ее проживания.
6.13. В случае гистерэктомии (удаление матки) в результате родов БР обязуется выплатить СМ
дополнительное вознаграждение в размере __________________________ долларов США. При
исполнении БР своих обязательств по данному пункту СМ претензий к БР не имеет.
6.14. Стороны договорились, что все суммы вознаграждения, денежных компенсаций и выплат,
указанные в данном Договоре выплачиваются в долларах США, за исключением случаев, когда
по согласованию сторон суммы выплачиваются в гривнах. Расчет производится по курсу покупки доллара США банком «ПриватБанк» на дату выплаты.
6.15. В случае смерти БР, или невозможности лично выполнить все условия данного Договора
будут выполнены ближайшими родственниками БР, а именно
__________________________________________________________________________________,
паспорт ____________, выданный
__________________________________________________________________________________.
6.16. В случае смерти СМ или невозможности получить лично, положенные выплаты выдаются
__________________________________________________________________________________
, дата рождения _____________, паспорт ______________, выданный
__________________________________________________________________________________
_.
6.17. В случае срыва программы по вине СМ (неявки на соответствующие процедуры, не
соблюдение правил подготовки к ЭКО и рекомендаций Лечащего Врача), СМ выплачивает сумму,
покрывающую расходы, понесенные БР на подготовку и проведение процедуры ЭКО.
6.18. Несоблюдение условий, указанных в п.4.7 данного договора, а именно выключение
сотового телефона или не реагирование на звонки или электронные сообщения БР, на звонки из
Клиники, на период более чем на двое суток с момента первой попытки связаться с СМ, влечет
за собой наложение штрафа в размере, равном 25% от суммы ежемесячного содержания.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.3. Все изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью и подписаны обеими сторонами.
7.4. Все споры, разногласия или требования, возникающие при выполнении настоящего договора
и не урегулированные Сторонами в процессе переговоров, в случае недостижения согласия
между Сторонами, подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Украины.
7.5. Настоящий договор может быть продлен по обоюдному согласию Сторон.
7.6. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе БР при условии
уведомления СМ не менее чем за пять дней до даты расторжения. Основаниями для
одностороннего расторжения договора БР могут являться:
- выявление у СМ при прохождении обследования, предусмотренного Программой,
противопоказаний для участия в Программе «СМ»;
- отказ супруга СМ от подписания заявления о добровольном согласии на участие СМ в
Программе;
- отказ СМ от выполнения обязательств по участию в Программе, выполнения рекомендаций
Лечащего Врача;
- несогласованный с БР выезд СМ за пределы места проживания СМ;
- нарушение условий конфиденциальности;
- намеренное нарушение СМ существенных условий договора, таких как режим приема
лекарственных препаратов, соблюдение рекомендаций лечащего врача относительно подготовки
к переносу эмбрионов, выявления на этапе Программы и в период беременности заболеваний,
передающихся половым путем, режима (правил) вынашивания беременности, изложенных в
Приложении 2, и прочих условий данного договора, влияющих на благоприятный результат по
Программе;
- отказ СМ в праве БР их присутствия при рождении ребенка;
- случай прерывания беременности по вине СМ.
7.7. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе СМ при условии
уведомления БР не менее чем за пять дней до даты расторжения. Основаниями для
одностороннего расторжения договора СМ могут являться:
- отказ БР оплатить транспортные расходы, связанные с проездом СМ к месту проведения
Программы;
- отказ БР предоставить жилье и ежемесячное содержание СМ.
7.8. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению Сторон по
следующим основаниям:
- неудавшаяся попытка переноса эмбрионов в полость матки СМ;
- случай прерывания беременности по вине Клиники.
7.9. На день прекращения договора должен быть произведен полный взаиморасчет сторон.
8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
БР: ______________________________________________________________________________,
зарегистрирована по адресу: _________________________________________________________
______________/__________________________________________/
подпись Ф.И.О. полностью
__________________________________________________________________________________,
зарегистрирован по адресу:
___________________________________________________________
_______________/__________________________________________/
подпись Ф.И.О. полностью
СМ:
_______________________________________________________________________________,
зарегистрирована по адресу:
__________________________________________________________
_______________/__________________________________________/
подпись Ф.И.О. полностью
Приложение к Договору от «___» _________20__ г.
г.Киев «___» ______20__ г.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
1. Необходимо полностью исключить любые стрессовые ситуации: как хронический, так и
внезапный сильный стресс, что увеличивает риск самопроизвольного аборта и преждевременных
родов.
2. Питание должно быть полноценным с приемом витаминов и микроэлементов.
3. Исключить перегревания организма (ванна, сауна), а также резкое переохлаждение.
4. Избегать пребывания в прокуренном помещении.
5. Чаще опорожнять мочевой пузырь (переполненный мочевой пузырь провоцирует сокращение
матки).
6. Обязательно консультироваться с Лечащим Врачом перед приемом какого-либо лекарства, не
относящегося к программе.
7. При возникновении таких симптомов как кровомазание, боли внизу живота и пояснице,
повышение температуры тела и т.д., необходимо немедля обращаться к Лечащему Врачу.
8. Отказаться от приема любого вида алкоголя и курения, как в период подготовки к ЭКО, так и во
время вынашивания. При выявлении факта курения, приёма спиртных напитков или
наркотических средств до процедуры ЭКО СМ будет сниматься с протокола с возмещением ею
всех расходов, понесенных БР. После наступления беременности — взыматься штраф в размере
25% ежемесячных платежей за каждый установленный факт.
9. Избегать контакта с больными краснухой, гриппом, токсоплазмозом и другими инфекционными заболеваниями. В период эпидемической вспышки инфекционного заболевания избегать
посещений детских коллективов и мест скопления людей. Принять все возможные меры для
уменьшения опасности заболеть.
10. БР имеют право проводить проверки соблюдения СМ условий настоящего Приложения.
АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
БР: ______________________________________________________________________________,
зарегистрирована по адресу: _________________________________________________________
______________/__________________________________________/
подпись Ф.И.О. полностью
__________________________________________________________________________________,
зарегистрирован по адресу:
___________________________________________________________
_______________/__________________________________________/
подпись Ф.И.О. полностью
СМ:
_______________________________________________________________________________,
зарегистрирована по адресу:
__________________________________________________________
_______________/__________________________________________/
подпись Ф.И.О. полностью

Приложение № 1 к Договору от «___» ___________ 20__ г.
СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
1. Стороны договорились о сохранении личной и семейной конфиденциальности (тайны) своих
отношений по данному договору, а также любой информации, ставшей известной любой из
Сторон как этапе подготовки и участия в программе «СМ», так и после ее окончания, а также
сведений, составляющих врачебную тайну. Стороны обязуются в течение срока действия
настоящего договора, а также после его окончания, не разглашать и не использовать для своей
собственной выгоды (за исключением целей, предусмотренных в договоре) конфиденциальную
информацию и принимать все возможные меры, чтобы предохранить указанную информацию от
разглашения и несанкционированного использования.
2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное
разглашение, или использование такой информации могут осуществляться только с письменного
согласия другой стороны, в том числе, после окончания срока действия настоящего договора.
Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации
или информации, ставшей таковой не по вине сторон, а также к информации, ставшей известной
из иных источников до или после ее получения от другой стороны. Стороны не несут
ответственности в случае передачи информации государственным и иным органам, имеющим
право требовать ее предоставления в соответствии с законодательством Украины.
3. Нарушение (разглашение) условий конфиденциальности настоящего договора любой из
Сторон может повлечь за собой расторжение данного договора. Штрафные санкции за
разглашение конфиденциальной информации предусматривают возмещение всех понесенных по
Программе СМ расходов и компенсацию морального ущерба, определяемого пострадавшей
стороной в зависимости от вреда, нанесенного в результате разглашения конфиденциальной
информации. Сумма штрафа выплачивается виновной Стороной в течение 5 (пяти) дней с
момента, когда пострадавшей Стороне стало известно о разглашении третьим лицам сведений,
носящих конфиденциальный характер. В случае разглашения любой из сторон информации по
данному договору, в т.ч. после его окончания (независимо от срока давности), потерпевшая
сторона имеет право подать в суд на виновную сторону.
4. Перечень конфиденциальной информации настоящего договора, не подлежащей
разглашению:
• персональные данные участников договора, их родных и близких, так или иначе имеющих
отношение к Программе;
• любые медицинские сведения и данные о состоянии здоровья Сторон, их родных и близких;
• информация об имущественном состоянии сторон, оригиналы или копии документов
личного характера.
5. В случае, если в течение действия Договора или после окончания срока его действия СМ будет
требовать от БР передачи непредусмотренных настоящим Договором денежных средств и (или)
иного имущества, под угрозой распространения сведений о рождении ребенка (детей) в рамках
программы «СМ» согласно настоящему Договору, распространения любой информации,
касающейся настоящего Договора и его исполнения, а также под угрозой причинения вреда не
родившемуся или рожденному ребенку (детям), применения насилия к ребенку (детям), БР,
близким и родным БР, данные действия СМ или ее родственников будут рассматриваться как
вымогательство и могут быть квалифицированы согласно Уголовного Кодекса Украины как
преступление, за которое установлена уголовная ответственность.
АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
БР: ______________________________________________________________________________,
зарегистрирована по адресу: _________________________________________________________
______________/__________________________________________/
подпись Ф.И.О. полностью
__________________________________________________________________________________,
зарегистрирован по адресу:
___________________________________________________________
_______________/__________________________________________/
подпись Ф.И.О. полностью
СМ:
_______________________________________________________________________________,
зарегистрирована по адресу:
__________________________________________________________
_______________/__________________________________________/
подпись Ф.И.О. полностью
Аватара пользователя
Просто я (ИНФО)
Рыцарь

Сообщение Фасолинка010 » 18 сен 2018, 14:12

Девочки давайте сюда если кто захочет скинет примерные выплаты по экстремальным ситуациям.
Мои например в случае мертворождения на донощеном сроке выплата 100%. Если срок меньше то и выплаты меньше. Все зависит от недели рождения. И от причины.
Аватара пользователя
Фасолинка010 (ИНФО)
Фея

Сообщение ВашАистенок » 18 сен 2018, 14:31

Прошлый договор уже не помню как было. В этот раз за рождение не живого ребёнка до 80% от гонорара, в зависимости от срока. Считаю это вполне адекватной суммой. 100% сама бы не смогла взять
Аватара пользователя
ВашАистенок (ИНФО)
Богиня

Сообщение нюша84 » 18 сен 2018, 15:08

При рождении неполноценного ребенка (инвалидность, синдром Дауна ,др. физические или генетические отклонения), или мертворождении, или рождении ребенка любого пола БР обязуются выплатить СМ компенсацию в размере эквивалентном 100% оговоренной суммы, и оплачивают проезд до места ее проживания

6.4 . В случае прерывания беременности (невынашивание, анэмбриония, редукция или преждевременные роды) не по вине СМ, БР обязуются выплатить единовременную компенсацию в размере:
- срок до 5 недель – компенсация не выплачивается;
- срок беременности от 5-ти до 8-ми недель – выплачивается 50.000 (пятьдесят тысяч) рублей,
- с 8-ми до 12-ти недель – 100.000 (сто тысяч) рублей,
- с 12-ти до 20 недель - выплачивается 200.000 (двести тысяч) рублей,
С 21 до 27 недель выплачивается 300.000(триста тысяч) рублей,
- с 28-ти до 33-ти недель компенсация составляет 400.000 (четыреста тысяч) рублей,
- свыше 34-ти полных акушерских недель сумма компенсации равна сумме компенсации п.7.2. При этом все расходы на медицинское вмешательство и лекарства (по заключению врачей), а также отъезд СМ домой оплачиваются БР. При выплате данных компенсаций все обязательства сторон по настоящему договору считаются утратившими силу.

6.5. В случае наступления внематочной беременности БР обязуются оплатить оперативное вмешательство, лекарственные препараты и пребывание СМ в клинике. А так же денежную компенсацию в размере 250.000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, если внематочная беременность влечет за собой удаление трубы, то сумма компенсации увеличивается до 500. 000(пятисот тысяч рублей).

6.9. В случае гистерэктомии (удаление матки) в результате родов БР обязуется выплатить СМ дополнительное вознаграждение в размере 100% от основной суммы компенсации.
Аватара пользователя
нюша84 (ИНФО)
Богиня

Сообщение ясурр » 18 сен 2018, 16:41

Нюша, :nata-smilewithfinger:
Девочки , надо уделить особое внимание этим пунктам.... нам всегда кажется, что с нами этого не произойдет... это где- то , с кем то , но не с нами...на самом деле, это может случиться с кем угодно...
Небольшие расчеты и сухие цифры: зб чаще всего на 8/9 неделях случается - это 2 месяца с начала протокола плюс месяц минимум на анализы и одобрение, итог три месяца - чистка плюс 3-6 месяцев на восстановление плюс поиск новых био и по сроку получается как выносить малыша и получить гонорар ...
Ну и не секрет, что чаще всего замирает по причине ген поломок, то есть не по вине смамы , хотя репродуктором любят накрутить био и свалить на смам ...
Получается, что смама остаётся чаше всего ни с чем, тк есть био, которые не считают нужным опоачивать эти случаи, тк малыша то нет и опять все по новому...
Так что обязательно прописывайте компенсацию !
Аватара пользователя
ясурр (ИНФО)
Богиня

Сообщение МаринаХБР » 19 сен 2018, 01:55

Девочки, очень полезно! У меня в договоре вообще ничего подобного не прописано, кроме того что био обязаны забрать ребенка в любом случае (имеется ввиду не тот пол, синдром Дауна и пр). А такой разбивки как у Нюши нет, а зря. Нельзя так безответственность подходить к договору.
Аватара пользователя
МаринаХБР (ИНФО)
Королева

Сообщение Фасолинка010 » 19 сен 2018, 10:34

Вот и в первой программе у меня н чего такого не было.... Сейчас сама хочу все прописать. А био не в какую не соглашается на то что бы прописать выплаты в случае не хорошего исхода. Типа я все что от неё зависло она сделала и врачи и роддом. За других она не может нести ответственность. На что я тоже говорю я то все сделаю что от меня зависло... Короче не можем прийти к общему мнению....
Аватара пользователя
Фасолинка010 (ИНФО)
Фея

Сообщение нюша84 » 19 сен 2018, 11:10

Фасолинка.если уже до беременности не находите общий язык.то что будет потом в течении 9 месяцев :confusion-shrug: по мне.нужно искать именно "своих". потом с такими и легко пролетает вся программа :nata-loveshower:
Аватара пользователя
нюша84 (ИНФО)
Богиня

Сообщение МАмончик » 19 сен 2018, 11:44

У меня в этот раз в договоре:
за прерывание по мед.пок.,нежизнеспособного и т.д.
5% от гонорара до 12недель
10%- с 12-16
20% - 17-27
40% - 28-36
60% - 36-38недель
при преждевременных на любом сроке с рождением жизнеспособного 100% оплата
если ребенок находится на лечении больше 3-х месяцев,
то после родов %получаю, а при выписке ре остальную часть до 100% гонорара
как то так.

внематочная 1500$
уд.матки 4500$
Аватара пользователя
МАмончик (ИНФО)
Королева

Сообщение Фасолинка010 » 19 сен 2018, 12:07

нюша84 писал(а):Фасолинка.если уже до беременности не находите общий язык.то что будет потом в течении 9 месяцев :confusion-shrug: по мне.нужно искать именно "своих". потом с такими и легко пролетает вся программа :nata-loveshower:

Да кажется нашли общий... Пока до договора не дошли.
Аватара пользователя
Фасолинка010 (ИНФО)
Фея

Сообщение нюша84 » 19 сен 2018, 12:09

Фасолинка010 писал(а):
нюша84 писал(а):Фасолинка.если уже до беременности не находите общий язык.то что будет потом в течении 9 месяцев :confusion-shrug: по мне.нужно искать именно "своих". потом с такими и легко пролетает вся программа :nata-loveshower:

Да кажется нашли общий... Пока до договора не дошли.

в чём тогда вы его нашли то :confusion-shrug:
Аватара пользователя
нюша84 (ИНФО)
Богиня

Сообщение нюша84 » 19 сен 2018, 12:11

Договор-это весь ключевой процесс взаимодействия между биородителями и сурмамой
Аватара пользователя
нюша84 (ИНФО)
Богиня

Сообщение Фасолинка010 » 19 сен 2018, 12:15

:angry-banghead: сама уже не понимаю. Да и на душе не спокойно. Кажется по всем параметрам мы подходим друг другу. Но червячок сидит. Наверное последую твоему примеру.
Аватара пользователя
Фасолинка010 (ИНФО)
Фея

Сообщение Тигрюнька » 19 сен 2018, 12:31

нюша84 писал(а):Договор-это весь ключевой процесс взаимодействия между биородителями и сурмамой

И самый сложный.и в основном начинаются разногласия именно на этих пунктах.реальность к сожалению
Аватара пользователя
Тигрюнька (ИНФО)
Богиня

Сообщение soWa » 26 ноя 2018, 10:53

Биородители, подскажите, что делать, если в детской поликлинике спрашивают родовый сертификат?
Может, обсуждали уже эту тему...
soWa (ИНФО)
Золушка

Сообщение Irina04 » 29 ноя 2018, 14:23

soWa писал(а):Биородители, подскажите, что делать, если в детской поликлинике спрашивают родовый сертификат?
Может, обсуждали уже эту тему...

Почитайте ниже в раздели о сертификатах, а вообще скажите что наблюдались и рожали платно и никаких сертификатов не давали и все вопросы будут исчерпаны
Irina04 (ИНФО)
Золушка

Сообщение miss X » 20 дек 2018, 00:30

Три программы за плечами , но как говорят "век учись...."))
Как быть в такой ситуации ,если см идет в протокол без официального супруга в программу а на момент рождения малыша брак у см официально зарегистриван-могут ли при регистрации малыша возникнуть вопросы касаемо согласия мужа см ? По факту см идет в протокол без мужа и оно , это согласие не нужно ,но как быть если ЗАГС начнет "заворачиввть" и потребует вдруг согласие супруга?
Аватара пользователя
miss X (ИНФО)
Богиня

Сообщение Тигрюнька » 20 дек 2018, 12:52

Миксеночек,в ЗАГС согласие наших мужей не носят.помоему согласие мужа только для клиники нужно. У моего мужа потом уже ни чего не спрашивали
Аватара пользователя
Тигрюнька (ИНФО)
Богиня

Сообщение нюша84 » 20 дек 2018, 13:46

Микс.а какие проблемы? ну пусть муж напишет нотариальное согласие и всё
в 2х прогах условие у био было и пункт в договоре-что во время проги не выхожу замуж)
Аватара пользователя
нюша84 (ИНФО)
Богиня

Сообщение miss X » 20 дек 2018, 15:49

А мне надо будет выйти замуж официально ,без этой формальности мы не сможем с мужем воссоедениться как семья, тк он будет в другрй стране и вернуться в РФ уже не сможет.-а вдруг перемкнет и потребуется им это согласие для регистрации? :confusion-shrug: Бог их знает...
Да, я помню что в ЗАГСе не спрашивали согласие мужа, но с нашими вечно меняющими законами наверное лучше перебдеть как всегда :angry-tappingfoot:
Аватара пользователя
miss X (ИНФО)
Богиня

Сообщение Тигрюнька » 20 дек 2018, 16:09

Миксеночек,так а что тогда в согласии указывать,что не против передать ребенка?бред.мужья подписывают,что не против нашего вступления в программу
Аватара пользователя
Тигрюнька (ИНФО)
Богиня

Сообщение miss X » 20 дек 2018, 16:54

Тигрюнька писал(а):Миксеночек,так а что тогда в согласии указывать,что не против передать ребенка?бред.мужья подписывают,что не против нашего вступления в программу

По логике да ,но ты же знаешь как у нас может быть :angry-banghead: а я боюсь что малыша не зарегистрируют .Введут какой то закон очередной идиотский , ладно бы муж в любое время смог если что ,что то подписать а так всё, уедет и не вернется .)
Аватара пользователя
miss X (ИНФО)
Богиня

Сообщение Любава-Забава » 20 дек 2018, 19:59

miss X писал(а):Три программы за плечами , но как говорят "век учись...."))
Как быть в такой ситуации ,если см идет в протокол без официального супруга в программу а на момент рождения малыша брак у см официально зарегистриван-могут ли при регистрации малыша возникнуть вопросы касаемо согласия мужа см ? По факту см идет в протокол без мужа и оно , это согласие не нужно ,но как быть если ЗАГС начнет "заворачиввть" и потребует вдруг согласие супруга?


Даже находясь в браке,в загсе согласие супруга не нужно.
За четыре программы такого не было.Согласие он даёт только в начале программы,(и то на бланке клинике )что жена пошла в программу См.
Аватара пользователя
Любава-Забава (ИНФО)
Богиня

Сообщение Curochka » 09 фев 2019, 00:06

Добрый день, девочки! Скиньте пожалуйста договор, желательно посвежее с прописаны и рисками(Россия) , в марте-апреле в протокол собираюсь, а договора всё нет. Биочке некогда всё на меня возложила :confusion-shrug:
Curochka (ИНФО)
Золушка

Сообщение Аленушко » 27 мар 2019, 19:07

Фуух, 69 страниц за три дня, еле осилила, но очень много узнала полезного, за это отдельное спасибо.
Но есть вопрос, вот в России все понятно с вознаграждением, оно выплачивается при согласии на запись ГР , а как проходит эта процедура в Беларуси? У нас изначально см никаких прав не имеет на ребенка, и где гарантия что ее не обманут, только на доверии?? Может кто то сталкивался с таким вопросом, или рожал в РБ, подскажите пожалуйста
Аленушко (ИНФО)

Сообщение Вилена 2007 » 13 июн 2019, 15:11

Девочки, здравствуйте! Sos!!! Очень нуждаюсь в договоре. Если не сложно сбросьте пожалуйста на почту. nyta_ch@mail.ru
Вилена 2007 (ИНФО)

Пред.

Вернуться в Полезные темки

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl [Bot] и гости: 0